Bilans instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

RODO

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

dot. ewidencji czytelników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich reprezentowana przez Pawła Onyśkowa.

 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich jest Elżbieta Mostowy – adres e-mail: epakiet@wp.pl tel. 601944382.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych (w tym: ewidencję udostępniania zbiorów, kontrolę terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych zgodnie z Regulaminem udostępniania DBP) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystanie do przekazani informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w p.3

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres aktywności bibliotecznej oraz 5 lat od ostatniej aktywności bibliotecznej w przypadku braku zwrotu zbiorów i spłaty zobowiązań finansowych.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Ząbkowicach Śląskich

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl., Rynek 56, 57-200 Ząbkowice Śl., zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl., Rynek 56,                          57-200 Ząbkowice Śl., na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy                               w Ząbkowicach Śl. został zaprojektowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia      4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy        w Ząbkowicach Śl., Rynek 56, 57-200 Ząbkowice Śl. jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-15
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-12-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Odpowiedzialna za kontakt w sprawie dostępności jest Pani Joanna Pater – kierownik ds. administracyjno-ekonomicznych.
 • E-mail:sekretariat@biblioteka.zabkowiceslaskie.pl
 • Telefon: 74 8151 535

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl.                z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl. nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl. niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl. odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl. nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich 
Rynek 56
57-200 Ząbkowice Śląskich
lub za pomocą e-mail:sekretariat@biblioteka.zabkowiceslaskie.pl


Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich:  http://www.brpo.gov.pl/.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Informacje o dostępności architektonicznej
siedziby podmiotu publicznego
dla osób niepełnosprawnych

Budynek: Ratusz, Rynek 56, 57-200 Ząbkowice Śl.

 • Do budynku prowadzi 1 wejście: od płyty Rynku
 • Do wejścia od płyty Rynku prowadzą schody.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • Jest możliwość zejścia bibliotekarza na zewnątrz budynku w celu przyjęcia niepełnosprawnego użytkownika biblioteki.
 • Nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.